Elizabeth & Edmund - Edmund A. Aunger
Celebrating the 95th Birthday of Judith Sovis in Edmonton AB

Celebrating the 95th Birthday of Judith Sovis in Edmonton AB

Elizabeth A. Sovis & Edmund A. Aunger.